Klachten

  >    >  Klachten
Uw kind is bij ons in zeer goede handen, toch kunnen wij ook fouten maken. Dit kan leiden tot ontevredenheid en uiteindelijk soms in klachten. Het beste kunt u dit bespreken met degene binnen de organisatie die met de klacht te maken heeft. U kunt daarbij openhartig zijn over uw ontevredenheid; vaak biedt een eerlijk en open gesprek al een oplossing. Mocht dit voor uw gevoel niet voldoende oplossing bieden, kunt u officieel mondeling of schriftelijk uw klacht voorleggen aan de directie. De directie zal de standpunten van beide partijen horen en binnen twee weken mondeling en/of schriftelijk bericht geven. In dit bericht worden beide standpunten verwoord en wordt aangegeven of, en zo ja, welke maatregelen genomen worden naar aanleiding van de klacht. Elke klacht of uiting van ongenoegen wordt vastgelegd op het interne verbeterformulier. Wanneer u niet tevreden bent met de beslissing die de organisatie heeft genomen of wanneer de voorkeur uitgaat naar een onafhankelijke behandeling kunt u (middels een schriftelijke verwoording en onderbouwing van de klacht) zich richten tot de externe klachtencommissie. Kinderdagopvang Kukelekú is aangesloten bij de SKK (Stichting Klachtencommissie Kinderopvang)

Stichting Klachtencommissie Kinderopvang

Postbus 21

3738 ZL Maartensdijk

Telnummer:   0900 – 0400034

Faxnummer:   035 – 5431557

info@klachtkinderopvang.nl

www.klachtkinderopvang.nl