Visie

Aangezien Kinderopvang Kukelekú is aangesloten bij de Verenigde Agrarische Kinderopvang ( hierna: VAK ) maken wij gebruik van het pedagogisch beleid dat door de VAK is opgesteld.

HKZ ( Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)

Binnen de VAK hebben wij onze licentie behaald om te mogen werken volgens hun richtlijnen, visie en protocollen (de VAK-formule). Door trainingen, overleggen met partners, trajectbegeleiding, intranet, deskundigheidsbevordering en audits blijft Kinderopvang Kukelekú op de hoogte van alle landelijke ontwikkelingen en eisen in de kinderopvang en werken we conform de Wet Kinderopvang waarmee kwaliteit en veiligheid gewaarborgd worden.

Kukelekú werkt met een kwaliteitssysteem genoemd het HKZ. Zij stellen kwaliteitsnormen op, zodat wij ‘verantwoorde zorg’ kunnen leveren. De kwaliteit wordt regelmatig gecontroleerd door middel van interne en externe toetsingen volgens het certificeringschema van de HKZ kinderopvang. Kwaliteitszorg zien wij als een doorgaand proces van evaluatie, verbeteringen en het waarborgen van kwaliteit.

 

Wij hanteren de vier pedagogische basisdoelen die zijn vastgesteld door Prof. Riksen – Walraven:

1. Het bieden van emotionele veiligheid

2. De ontwikkeling van de persoonlijke competentie

3. De ontwikkeling van de sociale competentie

4. Het eigen maken van normen en waarden

 

 

Emotionele veiligheid:

We bieden de kinderen een veilige en vertrouwde omgeving in een huiselijke sfeer. De kinderen krijgen de ruimte om zichzelf te zijn en in hun eigen tempo zich te ontwikkelen. Op de groepen hebben wij vaste gediplomeerde pedagogische medewerksters staan om zo een veilige en vertrouwde basis aan de kinderen te bieden.

Ontwikkeling van de persoonlijke competentie:

Wij werken kindvolgend. Ieder kind heeft zijn eigen tempo van ontwikkelen. De kinderen worden d.m.v. de uitdagende binnen- en buitenruimte gestimuleerd in zijn/haar ontwikkeling. Alle vragen van de kinderen zullen waar mogelijk worden beantwoord.


Sociale competentie:

Op Kukelekú worden er activiteiten gepland om de kinderen in contact te brengen met elkaar. Daarnaast bouwen ze een band op met de pedagogisch medewerksters. De omgang met de aanwezige dieren , zoals bijvoorbeeld konijnen en schapen bevorderen ook de sociale vaardigheden van de kinderen. Bij de dieren kunnen de kinderen hun drang tot zorgen kwijt.

 

 

Eigen maken van normen en waarden:

Bij Kukelekú gaan we met respect met elkaar om. Met de kinderen en ouders, maar ook met de dieren en de natuur. Het positieve gedrag van de kinderen wordt bevestigd, op die manier leren ze welk gedrag acceptabel is.

 

Wij werken conform de leidster – kindratio. Dit houdt in dat wij werken volgens de landelijk gestelde wet- en regelgeving.

Hiervoor gebruiken wij www.1ratio.nl als leidraad.
Onze medewerkers beschikken minimaal over een PW3 Diploma.

 

4 ogen principe

 

Vanuit de overheid is er ingesteld dat er altijd goed toezicht moet zijn op de kinderen, maar ook op de leidsters.

De opzet van het gebouw van Kukelekú speelt hier al op in. Door de vele raampartijen heeft Kukelekú een open karakter. Daarnaast beschikt de sanitaire ruimte op de peutergroep ook over meerdere ramen waardoor er altijd zicht is op de leidster die aan het werk is.

De leidsters van de verschillende groepen lopen geregeld onaangekondigd bij elkaar naar binnen. Daarnaast lopen de ondernemers op onaangekondigde tijden binnen.

Tijdens de breng- en haaltijden lopen er de hele tijd ouders in en uit, waardoor er ook weer zicht op de leidster is.

 

Tussen de babygroep ( De Kuikentjes ) en de verticale groep ( de Haantjes ) zit een gezamenlijke sanitaire ruimte, waardoor er ook meer controle op elkaar is.

 

Met uitstapjes wordt er altijd een telefoon meegenomen en waar mogelijk worden de uitstapjes met zijn tweeën gemaakt.